Urząd Miejski w Orzyszu

Termin obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) zwołuję XVI sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 25 listopada 2015 r. (środa) o godz. 13:00 w sali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum w Orzyszu.

PORZĄDEK OBRAD:       


A. Wstępne czynności organizacyjne:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności
2.    Przyjęcie protokołu z XV sesji.
3.    Wybór Sekretarza obrad XVI sesji.
4.    Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XVI sesji.     
5.    Interpelacje radnych.
6.    Wnioski i zapytania.  

             
B. Część sprawozdawcza:
7.    Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8.    Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady między sesjami.
9.    Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.


C. Zasadnicza część obrad:
10.    Projekty uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2016 rok:
a)    określenia wysokości stawki podatku od nieruchomości;
b)    obniżenia ceny skupu żyta – przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Orzysz;
c)    określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w Gminie Orzysz;
d)    określenia wysokości podatku od środków transportowych;
e)    opłaty targowej;
f)    opłaty miejscowej.


D. Podjęcie uchwał w sprawach:
11.    Powołania Młodzieżowej Rady Gminy Orzysz;
12.    Uchwalenia rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
13.    Wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.
14.    Zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2015.
15.    Rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Orzysza;
16.    Rozpatrzenia skargi z dnia 29 października 2015 r.


E. Statutowe elementy obrad:
17.    Odpowiedzi na interpelacje.
18.    Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
19.    Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady

/-/ Adam Myka

 

 

Data powstania: piątek, 20 lis 2015 15:45
Data opublikowania: piątek, 20 lis 2015 16:05
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 gru 2016 11:28
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 1280 razy