Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz - nieruchmość przeznaczona do sprzedaży

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 1774) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w trybie art. 37 ust. 2 pkt 9 w/w ustawy.

Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości 47/100 części w działce gruntu oznaczonej nr geod. 114 o pow. 0,3900 ha położonej w miejscowości Zastrużne i takim samym udziałem w budynkach znajdujących się na tej działce na rzecz współwłaścicieli tej nieruchomości.
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: RV – grunty orne.   

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00019522/5 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.
Nieruchomość oznaczona jest w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz symbolem IIIB – obszar leśno – turystyczny.

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 15 586,00 zł.  

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełni warunek:
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 30.12.2015 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie bezprzetargowej w trybie art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774).

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.

Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 16.11.2015 r. do dnia 08.12.2015 r.    

Z-ca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: wtorek, 17 lis 2015 12:42
Data opublikowania: wtorek, 17 lis 2015 12:44
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 gru 2015 12:50
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 905 razy