Urząd Miejski w Orzyszu

Uchwała Nr XXVIII/496/04

w sprawie ustalenia dla dróg gminnych stawek za zajęcie pasa drogowego na terenie Gminy Orzysz.
Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U.
z 2004r. Nr 204, poz. 2086 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele nie związane
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego lub reklam,
4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o którym mowa w §1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 0,60 zł,
b) przy zajęciu jezdni powyżej. 20% do 50% szerokości -2,00 zł,
c) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni -5,00 zł.
2. Stawkę określoną w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do poboczy, chodników, placów, zatok postojowych
i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.
3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości - 0,30 zł.
4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
1)poza terenem zabudowanym - 4 zł,
2) w obszarze zabudowanym - 8 zł,
3) na drogowym obiekcie inżynierskim - 50 zł.
2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczona jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych nie związanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu oraz reklam ustala się następujące dzienne stawki opłat za 1 m2
powierzchni:
1)pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego,
a) poza terenem zabudowanym - 0,40 zł,
b) na terenie zabudowanym - 0,60 zł,
2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów-0,30 zł,
3) reklamy,
a) umieszczonej nad obiektem, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierającej wyłącznie informacje o wykonywanej działalności, godzinach otwarcia i nazwisku właściciela, której powierzchnia nie przekracza 1 m2 - 0,40 zł,
b) w pozostałych przypadkach -1,00 zł.
§ 5. Nie pobiera się opłat :
a) za zajęcie pasa drogowego na reklamę imprez organizowanych przez Gminę Orzysz
i jej jednostki organizacyjne oraz spółki prawa handlowego których jedynym
udziałowcem jest Gmina Orzysz,
b) za posadowienie w pasie drogowym przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do
budynków mieszkalnych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Przewodniczący Rady
Wiesław WasilewskiData powstania: piątek, 4 lut 2005 11:42
Data opublikowania: wtorek, 24 maj 2005 12:15
Data przejścia do archiwum: czwartek, 9 gru 2010 13:23
Opublikował(a): Elżbieta Adamska
Zaakceptował(a): Wiesław Wasilewski
Artykuł był czytany: 1468 razy