Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony - dz. 272/6 - Nowe Guty

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w obrębie Nowe Guty.

1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowe Guty, gmina Orzysz działka oznaczona jest symbolem:
„B2MNT – teren projektowanej zabudowy mieszkalno – pensjonatowej” – nieruchomość ta pozostaje bez prawa do zabudowy gdyż działka ta znajduje się w obrębie strefy ochronnej jeziora.
Działka gruntu może zostać zagospodarowana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa jednakże bez zabudowy.
2. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.
3. Nieruchomość ujęta została w wykazie nr WIG.6840.58.2015.KOW z dnia 12.08.2015r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 12.08.2015r.
4. Dane nieruchomości:

Numer działki

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia działki (ha)

Położenie

Cena przetargowa

Wadium

272/6

OL1P/00012827/4

0,2400

Nowe Guty

250 000,00 zł

50 000,00 zł

 

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest na obszarze zwartej zabudowy wsi Nowe Guty. W odległości 50 m od nieruchomości znajduje się jezioro Śniardwy.
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: Ps VI – pastwiska trwałe.   
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej – nieoznaczona.
W sąsiedztwie działki przebiega sieć energetyczna, wodna i kanalizacyjna.
Działka ma kształt regularny – prostokątny. Teren działki suchy, płaski.
Dojazd do nieruchomości gminną drogą nieutwardzoną. Warunki geotechniczne dobre.
Kształt działki regularny.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 09 listopada 2015 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 1 (sala posiedzeń).
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 05 listopada 2015 r.
 Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.
7. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 2 500,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 2 500,00 zł.
8. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
9. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
10. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
11. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
12. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
13. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
14. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
15. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 46 lub telefonicznie 87 424 -10 - 65.  

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 08.10.2015 r.

Z-ca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 8 paź 2015 14:58
Data opublikowania: czwartek, 8 paź 2015 15:30
Data przejścia do archiwum: czwartek, 12 lis 2015 10:19
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 2163 razy