Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony - dz. 152/65 - ul. 1 Maja

Zgodnie z art. 39 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r.. poz. 782 ze zm.) ogłaszam trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w Orzyszu.

1. Nieruchomość oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem „MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.
2. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.
3. Nieruchomość ujęta została w wykazie nr GKR.6840.13.2014.SBR z dnia 18.03.2014 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 18.03.2014 r.
4. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ustalony na dzień  14.05.2015 r. ogłoszeniem o przetargu nr IG.6840.34.2015.SBR z dnia 20.03.2014 r. podanym do publicznej wiadomości w dniu 20.03.2015 r. zakończony został wynikiem negatywnym, ze względu na to, że nie zostały wpłacone wadia i nikt nie przystąpił do przetargu.
5. Drugi przetarg ustny nieograniczony ustalony na dzień  24.07.2015 r. ogłoszeniem o przetargu nr IG.6840.34.2015.SBR z dnia 16.06.2014 r. podanym do publicznej wiadomości w dniu 17.06.2015 r. zakończony został wynikiem negatywnym, ze względu na to, że nie zostały wpłacone wadia i nikt nie przystąpił do przetargu.
6. Dane nieruchomości:

Numer działki

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia działki (m2)

Cena przetargowa

Wadium

152/65

OL1P/00012897/5

948

41    096,00 zł

4 200,00 zł

 

7. Przetarg odbędzie się w dniu16 listopada 2015 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 1 (sala posiedzeń).
8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 12 listopada 2015 r.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.
9. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 500,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 500,00 zł.
10. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
12. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
13. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
14. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
15. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
16. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
17. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 46 lub telefonicznie 87 424 -10 – 65.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 08.10.2015 r.

Z-ca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 8 paź 2015 12:13
Data opublikowania: czwartek, 8 paź 2015 12:17
Data przejścia do archiwum: środa, 18 lis 2015 08:55
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 1023 razy