Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 371/8

Zgodnie z art. 39 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014. poz. 518 ze zm.) ogłaszam drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w Orzyszu.

1. Nieruchomość oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem „MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”. Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: RV – grunty orne.  
2. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.
3. Nieruchomość ujęta została w wykazie nr GKR.6840.9.2015.SBR z dnia 27.03.2015r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 09.04.2015r.
4. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ustalony na dzień 17.07.2015 r. ogłoszeniem o przetargu nr IG.6840.9.2.2015.SBR z dnia 08.06.2014 r. podanym do publicznej wiadomości w dniu 08.06.2015 r. zakończony został wynikiem negatywnym, ze względu na to, że nie zostały wpłacone wadia i nikt nie przystąpił do przetargu.
5. Dane nieruchomości:

Numer działki

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia działki (ha)

Położenie

Cena przetargowa

Wadium

371/8

OL1P/00012884/1

0,1196

Orzysz,
ul. Mazurska

48 716,00 zł

4 900,00 zł

 

6. Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2015 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 1 (sala posiedzeń).
7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 06 października 2015 r.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.
8. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 500,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 500,00 zł.
9. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
10. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
11. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
12. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
13. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
14. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
15. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
16. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 46 lub telefonicznie (87) 424 -10 - 65

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 07.09.2015 r.

Zca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 7 wrz 2015 14:58
Data opublikowania: poniedziałek, 7 wrz 2015 15:03
Data przejścia do archiwum: środa, 14 paź 2015 14:40
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 928 razy