Urząd Miejski w Orzyszu

Przetarg nieograniczony - dz. 83/7, obręb Drozdowo-Zastrużne, gmina Orzysz

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz.782) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w Drozdowie.
 1. Nieruchomość oznaczona jest w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Orzysz oznaczona jest symbolem „III – Krajobrazowa – tereny chronionego krajobrazu, o obszarze „IIIB – leśno – turystyczny”.
 1. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.
 1. Nieruchomość ujęta została w wykazie nr GKR.6840.11.2015.SBR z dnia 08.05.2015 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 12.05.2015 r.
 1. Nieruchomość gruntowa, sklasyfikowana jest jako rola kl. VI, położona w obszarze zwartej zabudowy miejscowości Drozdowo, posiada dostęp do drogi gminnej nr 248/2.
 1. Dane nieruchomości:

Numer działki

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia działki (m2)

Cena przetargowa

Wadium

83/7

OL1P/00012610/0

1051

10 000,00 zł

1 000,00 zł

 

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 28 lipca 2015 r. o godz. 09:00 w Urzędzie Miejskim
  w Orzyszu, sala nr 1 (sala posiedzeń).
 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu
  nr konta 02 9364 0000 2003 0001 9817 0007.

       Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 22 lipca 2015 r.

       Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego
w Orzyszu kwotą wadium.

 1. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 100,00 zł.

       Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 100,00 zł.

 1. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
 2. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
 3. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

       W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.

     12. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

    13. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.

    14. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

    15. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej
w ogłoszeniu.

    16. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 46 lub telefonicznie 87 424 -10 – 67.

 

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 25.06.2015 r.

 Z-ca Burmistrza

mgr Leszek Marek Gryciuk

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 25 cze 2015 15:33
Data opublikowania: czwartek, 25 cze 2015 16:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 sie 2015 06:52
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 1267 razy