Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony - dz. 317/64 - ul. Kolejowa - działka pod garaż

Zgodnie z art. 39 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014. poz.518 ze zm.) ogłaszam drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w Orzyszu.

1. Nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem pod budowę garażu położona w Orzyszu, przy ul. Kolejowej.

2. Nieruchomość oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem „MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych”

3. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.

4. Nieruchomość została ujęta w wykazie nr GKR.6840.19.2014.SBR z dnia 22.10.2014 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 23.10.2014 r.

5. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ustalony na dzień  06.05.2015 r. ogłoszeniem o przetargu nr GKR.6840.21.2015.SBR z dnia 18.03.2015 r. podanym do publicznej wiadomości w dniu 18.03.2015 r. zakończony został wynikiem negatywnym, ze względu na to, że nie zostały wpłacone wadia i nikt nie przystąpił do przetargu.

6. Dane nieruchomości:

Numer działki

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia działki (m2)

Cena przetargowa

Wadium

317/64

OL1P/00015501/4

21

2 216,00

220,00 zł

 


7. Przetarg odbędzie się w dniu 24 lipca 2015 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 1 (sala posiedzeń).

8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 02 9364 0000 2003 0001 9817 0007. W opisie wadium na dowodzie wpłaty należy wskazać numer działki.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 20 lipca 2015 r.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.

9. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 22,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 22,00 zł.

10. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.

11. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.

12. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
 W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.

13. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

14. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.

15. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

16. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.

17. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 46 lub telefonicznie 87 424 -10 – 67.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 17.06.2015 r.

                                    

Zastępca Burmistrza Orzysza

Leszek Marek Gryciuk

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 18 cze 2015 12:25
Data opublikowania: czwartek, 18 cze 2015 12:27
Data przejścia do archiwum: niedziela, 26 lip 2015 15:41
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 640 razy