Urząd Miejski w Orzyszu

Przetarg nieograniczony - dz. 152/68 - ul. 1 Maja

Zgodnie z art. 39 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014. poz. 518 ze zm.) ogłaszam drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Orzysz położonych w Orzyszu.

1. Nieruchomość oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem „MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.
    
2. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.

3. Nieruchomość ujęta została w wykazie nr GKR.6840.13.2014.SBR z dnia 18.03.2014 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 18.03.2014 r.

4. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ustalony na dzień  13.05.2015 r. ogłoszeniem o przetargu nr GKR.6840.37.2015.SBR z dnia 20.03.2015 r. podanym do publicznej wiadomości w dniu 20.03.2015 r. zakończony został wynikiem negatywnym, ze względu na to, zostało wpłacone jedno wadium lecz nikt nie przystąpił do przetargu.

5. Dane nieruchomości:

Numer działki

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia działki (m2)

Cena przetargowa

Wadium

152/68

OL1P/00012897/5

766

33 206,00 zł

3 400,00 zł

 

6. Przetarg odbędzie się w dniu 20 lipca 2015 r. o godz. 09:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 1 (sala posiedzeń).

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 14 lipca 2015 r.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.

8. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 400,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 400,00 zł.

9. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.

10. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

11. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.

12. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

13. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.

14. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

15. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.

16. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 46 lub telefonicznie 87 424 -10 – 67

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 17.06.2015 r.

Zastępca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk

 

   

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 18 cze 2015 10:35
Data opublikowania: czwartek, 18 cze 2015 11:09
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 sie 2015 06:51
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 624 razy