Urząd Miejski w Orzyszu

Termin obrad X Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję X sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 17 czerwca 2015 r. (środa) o godz. 13:00 w sali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum w Orzyszu.

Porządek dzienny:

A. Wstępne czynności organizacyjne

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
  2. Wręczenie przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej nowo wybranej Radnej zaświadczenia o wyborze.
  3. Złożenie ślubowania przez Radną Rady Miejskiej w Orzyszu.
  4. Przyjęcie protokołu z IX sesji.
  5. Wybór Sekretarza obrad X sesji.
  6. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad X sesji.
  7. Interpelacje radnych.
  8. Wnioski i zapytania.

B. Część sprawozdawcza

  9.  Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.

10.  Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady między sesjami.

11.  Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli.

C. Zasadnicza część obrad:

12.  Przygotowanie do sezonu letniego.

13.  Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 r. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza za 2014 r.

a)      Wystąpienie Burmistrza Orzysza.

b)      Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu.

c)      Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Orzysz za 2014 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Orzysz.

d)     Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu oraz wniosek Komisji w sprawie absolutorium.

e)      Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o wniosku Komisji Rewizyjnej.

f)       Dyskusja.

g)      Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Orzysza za 2014 r.

 D. Podjęcie uchwał w sprawach:

14.  Utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Ziemi Orzyskiej, Wojska i Wojskowości.

15.  Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego
komisji rewizyjnej i stałych komisji.

16.  Obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom i wicedyrektorom zespołów szkolno-przedszkolnych, gimnazjum, żłobka a także ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, pedagogom, logopedom i doradcom zawodowym prowadzącym zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

17.  Ustalenia sieci oraz obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych, przedszkoli Gminy Orzysz.

18.  Nadania Panu Reinhard Müller tytułu „Zasłużony dla Gminy Orzysz”.

19.  Nadania Panu Andrzejowi Reudowicz tytułu „Zasłużony dla Gminy Orzysz”.

20.  Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2015-2026

21.  Zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2015.

E. Statutowe elementy obrad:

22.  Odpowiedzi na interpelacje.

23.  Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

24.  Zamknięcie obrad.

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Orzysz
do uczestnictwa w obradach
.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Adam Myka

Data powstania: piątek, 12 cze 2015 13:50
Data opublikowania: piątek, 12 cze 2015 15:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 gru 2016 11:30
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 1025 razy