Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 17 o pow. 0,12 ha w miejscowości Odoje. Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako „ K” - użytek kopalny. Nieruchomość położona jest poza obszarem zwartej zabudowy wsi Odoje. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Działka ma kształt regularny. Teren działki nierówny, stanowi pozostałości po kopalni żwiru. Teren zakrzaczony.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OLIP/00012881/0 (bez oznaczenia) i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 2 028,00 zł.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolami:
RO – tereny upraw rolnych,
KZ – tereny dróg publicznych klasy drogi zbiorczej.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia następujące warunki:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek
o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta
w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            
Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 46.


Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 08.06.2015 r. do dnia 21.07.2015 r.

Zastępca Burmistrza Orzysza

Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: poniedziałek, 8 cze 2015 14:26
Data opublikowania: poniedziałek, 8 cze 2015 14:28
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 lip 2015 08:50
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 809 razy