Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 371/4

Zgodnie z art. 39 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014. poz. 518 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w Orzyszu.
Mapa sytuacyjna
Mapa sytuacyjna

1. Nieruchomość oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem „MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.

2. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.

3. Nieruchomość ujęta została w wykazie nr GKR.6840.9.2015.SBR z dnia 27.03.2015r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 09.04.2015r.

4. Dane nieruchomości:

Numer działki

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia działki (m2)

Położenie

Cena przetargowa

Wadium

371/4

OL1P/00012884/1

1013

Orzysz,
ul. Mazurska

38 032,00 zł

3 800,00 zł

5. Przetarg odbędzie się w dniu 17 lipca 2015 r. o godz. 09:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 1 (sala posiedzeń).

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział  w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 13 lipca 2015 r.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.

7. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 400,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 400,00 zł.

8. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.

9. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

10. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.

11. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

12. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.

13. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

14. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.

15. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 46 lub telefonicznie 87 424 -10 – 67

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 08.06.2015 r.

Zastępca Burmistrza Orzysza

Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: poniedziałek, 8 cze 2015 13:55
Data opublikowania: poniedziałek, 8 cze 2015 13:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 cze 2015 19:56
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 899 razy