Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NA OKRES DO TRZECH LAT NA CELE LETNISKOWE I REKREACYJNE

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Orzysz.

1. Do oddania w dzierżawę przeznacza się działkę położoną w miejscowości Wierzbiny.
2. Dzierżawa obejmować będzie okres do trzech lat.
3. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
4. Nieruchomość została ujęta w wykazie będącym załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 76/1015 Burmistrza Orzysza z dnia 30.04.2015 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 30.04.2015 r.
5. Nieruchomość oznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem „ZS – tereny zieleni związanej ze sportem, turystyką i rekreacją”.

 


Działka nr

Powierzchnia

Księga wieczysta

Przeznaczenie

Dzierżawa od

Cena wywoławcza

Wadium w zł

Minimalne postąpienie

Data i godz. przetargu

86

0,1700 ha

12609

Działka
z przeznaczeniem na cele letniskowe
i rekreacyjne

06.2015

5 227,50 zł

522,00 zł

52,00 zł

16.06.2015 r.

godz. 11:00

Ogólne warunki przetargu:
a) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
-  wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007 z oznaczeniem imienia i nazwiska lub nazwy oferenta i dopiskiem: „Wadium – dzierżawa     działki (podać nr działki, którą oferent jest zainteresowany)”. Wadium w pełnej wysokości     (na  każdą działkę oddzielnie) należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 10 czerwca 2015 r.  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu.
-  okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium w wysokości określonej dla danej  nieruchomości z zaznaczeniem numeru działki oraz dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających   osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące przed ustaloną datą przetargu.

b) Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

c) Oferent, który wygrał przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy najpóźniej terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

d) Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

e) Ustalona w wyniku przetargu roczna stawka czynszu dzierżawnego nieruchomości podlega wpłacie do dnia 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu nr  67 9364 0000 2003 0001 9817 0001 w Warmińsko Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Orzyszu.

f) Burmistrz Orzysza zastrzega sobie prawo aktualizacji opłaty z tytułu dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza, co do wysokości czynszu. Dzierżawca zostanie pisemnie powiadomiony o zmianie wysokości czynszu dzierżawnego.

g) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

h) Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.

i) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnej i uzasadnionej  przyczyny.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ponadto informację o ogłoszeniu przetargu opublikowano w gazecie oraz na stronie internetowej wwww.bip.orzysz.pl.

Dodatkowe informacje o przetargach można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu przy ul. Giżyckiej 15, pok. 46 (tel. 87 424 10 65) w godzinach pracy Urzędu.

Przetargi odbędą się w Urzędzie Miejskim w Orzyszu przy ul. Giżyckiej 15, sala nr 1 (parter) w terminach podanych w tabeli.

Zastępca Burmistrza Orzysza

Leszek Marek Gryciuk

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 1 cze 2015 14:11
Data opublikowania: poniedziałek, 1 cze 2015 14:20
Data przejścia do archiwum: czwartek, 18 cze 2015 19:55
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 761 razy