Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeznaczenie do sprzedaży udziału 84/100 w nieruchomości zabudowanej w miejscowości Gaudynki

Burmistrz Orzysza adres: Orzysz ul. Giżycka 15 tel. 87 424 10 67 fax 87 424 10 50 Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości do sprzedaży
Nasz znak: Data: GKR .6840.53.2014.SBR Orzysz, dnia 10.11.2014r. W Y K A Z Zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r.nr 102, poz.651 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Przedmiotem sprzedaży jest udział 84/100 części w działce zabudowanej nr geod. 62/2 o pow. 0,17 ha w miejscowości Gaudynki nr porządkowy budynku 37. Na nieruchomość zabudowaną oznaczoną numerem geodezyjnym 62/2 o pow. 0,17 ha urządzona jest księga wieczysta nr OL1P/00016510/7. Cena udziału 84/100 nieruchomości zabudowanej wynosi 26.356,00 zł brutto. Nieruchomość powyższa w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz oznaczona jest symbolem „Strefa II-„Parkowo-ochronna”, obszar II A -rolniczo-turystyczny o głównych funkcjach ochronnych”. Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje: -byłym właścicielom lub ich spadkobierców, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. - o ile nieruchomość nie zostanie zbyta na w/w określonych zasadach zostanie sprzedana w formie przetargu. Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy sporządzonej w kancelarii notarialnej, podstawą zawarcia umowy będzie protokół z przetargu. Sprawę prowadzi: Sabina Brzozowska Tel.87 424 10 67
Data powstania: poniedziałek, 10 lis 2014 09:35
Data opublikowania: poniedziałek, 10 lis 2014 09:51
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 gru 2014 11:51
Opublikował(a): Sabina Brzozowska
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 865 razy