Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeznaczenie nieruchomości do przedaży

Burmistrz Orzysza adres: Orzysz ul. Giżycka 15 tel. 87 424 10 67 fax 87 424 10 50 Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działka nr geod. 106/4 w Orzyszu

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami p o d a j e do publicznej wiadomości w y k a z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wchodzącej w skład zasobu gminy Orzysz.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w obrębie geodezyjnym Orzysz oznaczona numerem geodezyjnym 106/4 o powierzchni 0,1647 ha .
Nieruchomość gruntowa posiada urządzona księgę wieczystą nr 13 623 . Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.
Działka powyższa w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz posiada zapis „ZN- tereny zieleni nieurządzonej”
Wartość działki 16.906 zł brutto.
Na podstawie art.. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt 2 pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje:
- byłym właścicielom lub ich spadkobierców, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia
niniejszego wykazu.
O ile nieruchomość powyższa nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu nieograniczonego.
Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.
Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu , pokój nr 48.
tel. 87 424 10 67
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 9 maj 2014 11:00
Data opublikowania: piątek, 9 maj 2014 14:34
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 cze 2014 08:47
Opublikował(a): Sabina Brzozowska
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 708 razy