Urząd Miejski w Orzyszu

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ORZYSZA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz, obejmującego tereny położone pomiędzy kanałem Orzysz, ulicami Wyzwolenia i Słoneczną oraz rejonem istniejącego cmentarza.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA ORZYSZA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz, obejmującego tereny położone pomiędzy kanałem Orzysz, ulicami Wyzwolenia i Słoneczną oraz rejonem istniejącego cmentarza.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn.zm.) oraz art.39 ust.1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227, z późn.zm.) z a w i a d a m i a m  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz, obejmującego tereny położone pomiędzy kanałem Orzysz, ulicami Wyzwolenia i Słoneczną oraz rejonem istniejącego cmentarza”

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10.01.2013r. do 01.02. 2013r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, pokój nr 11, w godz. od 7³°do 15³°.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25.01. 2013r. w sali 1 Urzędu Miejskiego w Orzyszu o godz. 1100

Zgodnie z art. 18 pkt.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w w/w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone:

-     w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz,

-     za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:grazyna.zielinska@u..orzysz.pl, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,

-     w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej w Urzędzie Miejskim w Orzyszu,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.02. 2013r.

Burmistrz

mgr Tomasz Jakub Sulima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 28 gru 2012 13:05
Data opublikowania: piątek, 28 gru 2012 13:08
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 sty 2013 14:26
Opublikował(a): Grażyna Zielińska
Zaakceptował(a): Grażyna Zielińska
Artykuł był czytany: 1313 razy