Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na stanowisko asystenta rodziny w MOPS w Orzyszu

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu
ogłasza
nabór na wolne stanowisko asystenta rodziny
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzyszu, ul. Rynek 5/15 12 - 250 Orzysz

Asystentem rodziny może być osoba, która: (wymagania niezbędne od kandydata) posiada:
1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw rodziny i dokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
4. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,
5. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:
1. bardzo dobra znajomość Ustawy o pomocy społecznej i Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
2. umiejętność pracy z rodziną,
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
5. komunikatywność,
6. dyspozycyjność,
7. systematyczność i dokładność,
8. wysoka kultura osobista,
9. nieposzlakowana opinia.
Zakres zadań i odpowiedzialności:
Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
1. prowadzenie pracy z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę,
2. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym
3. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
4. udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi,
6. wspieranie aktywności społecznej rodzin,
7. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
8. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
9. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
10. udzielenie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psycho-edukacyjnych,
11. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
12. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
13. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
14. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż pół roku, i przekazywanie tej oceny pracodawcy,
15. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
16. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
17. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
18. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym.
Wymagane dokumenty:
1. CV oraz list motywacyjny,
2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz staż pracy,
3. oświadczenie kandydata o nie pozbawieniu władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,
4. oświadczenie kandydata o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
5. oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 ze zmianami)”.
Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 25 maja 2012 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór na stanowisko asystent rodziny”, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym i numerem telefonu.
Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
Etapy naboru i terminy opublikowania wyników:
Proces naboru obejmuje dwa etapy:
Etap I:
Ocena formalna złożonych dokumentów odbędzie się w dniu 25 maja 2012 r.
Etap II:
Kandydat spełniający kryteria do 28 maja 2012 r. telefonicznie lub listownie zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.
Informacja o wynikach publikowana będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Orzyszu w zakładce Zdrowie i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu, z tym że informacja o wyniku naboru I etapu opublikowana zostanie najpóźniej w dniu 28 maja 2012 r., natomiast
informacja o wynikach II etapu najpóźniej w dniu 31 maja 2012 r.

Dyrektor MOPS w Orzyszu
Jolanta Rakowska
Data powstania: środa, 16 maj 2012 15:21
Data opublikowania: środa, 16 maj 2012 15:29
Data przejścia do archiwum: niedziela, 24 maj 2015 06:41
Opublikował(a): Monika Łępicka-Gij
Zaakceptował(a): Monika Łępicka-Gij
Artykuł był czytany: 3087 razy