Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Konserwacja oświetlenia ulicznego miasta i terenu wiejskiego Gminy Orzysz
Burmistrz Orzysza 12-250 Orzysz ul. Giżycka 15, powiat Pisz, województwo Warmińsko-Mazurskie, tel. 087 424 10 58, www.orzysz.pl lub www.bip.orzysz.pl, e-mail: um@orzysz.pl; ogłasza przetarg nieograniczony na konserwację oświetlenia ulicznego miasta i terenu wiejskiego Gminy Orzysz.
Termin realizacji (wymagany) od 1 kwietnia 2004 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) w terminie do 5 marca 2004 roku do godziny 8.30.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie (w procentach): cena (koszt) 100%.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 22 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena formularza 20 zł.
Uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest Pani Jadwiga Gąsiewska - inspektor Urzędu Miejskiego w Orzyszu.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 11 (sekratariat) w terminie do dnia 5 marca 2004 roku do godziny 10.00.
Otwarcie ofert nastapi w dniu 8 marca 2004 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 1.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
W przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych oraz innych określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Data powstania: poniedziałek, 9 lut 2004 08:46
Data opublikowania: wtorek, 10 lut 2004 07:37
Data edycji: środa, 28 kwi 2004 08:42
Data przejścia do archiwum: środa, 28 kwi 2004 08:45
Opublikował(a): Jadwiga Gąsiewska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2119 razy
Ilość edycji: 1