Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE


Nasz znak: Data :
RGI.II. 7322-2b/09-10 Orzysz, dnia 15 listopada 2010 r.
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2008 r. N4r 123 poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXXVII/287/09 z dnia 28 października 2009 r. zmienioną uchwałą Nr XLIII/318/10 z dnia 31 marca 2010 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26.11.2010r. do 17.12.2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 grudnia 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Orzyszu o godz. 10.00
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Orzysza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2010 r.
Na podstawie art. 39 oraz art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) podaje się do publicznej wiadomości, iż sporządzona została prognoza oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu zmiany planu na środowisko.
Zgodnie z art.54, ust 3, w związku z art.40 cytowanej wyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski do projektu zmiany planu w zakresie oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na takich samych zasadach jak do projektu planu, wskazanych w niniejszym obwieszczeniu.
Burmistrz Orzysza
Jan Aleszczyk

Data powstania: poniedziałek, 15 lis 2010 11:01
Data opublikowania: poniedziałek, 15 lis 2010 11:05
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 lis 2010 07:23
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1111 razy