Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 81 /2010

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Orzyszu w 2010 roku.

ZARZĄDZENIE NR 81 /2010
Burmistrza Orzysza
z dnia 21 kwietnia 2010r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy
w Urzędzie Miejskim w Orzyszu w 2010 roku.
Na podstawie Art. 130. § 2. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.98.21.94 j.t. z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 1lit.e, lit.l ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z dnia 19 stycznia 1951 r. Dz.U.51.4.28 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:


§ 1

Wyznacza się w 2010 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego inne dodatkowe dni wolne za święta przypadające w sobotę.

§ 2

Za dzień 01.05.2010 r. wyznacza się dzień wolny od pracy w dniu 04.06.2010 r.
Za dzień 25.12. 2010 r. przysługuje dzień wolny w dniu uzgodnionym indywidualnie przez każdego pracownika z Sekretarzem Gminy.
Pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych do dnia 3 maja 2010 r. za dzień 1 maja 2010 r. przysługuje dzień wolny w dniu uzgodnionym indywidualnie z Sekretarzem Gminy.
§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.B u r m i s t r z

(-) Jan Aleszczyk

Data powstania: piątek, 23 kwi 2010 15:26
Data opublikowania: piątek, 23 kwi 2010 15:28
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 cze 2010 09:05
Opublikował(a): Władysław Pszczółkowski
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 1375 razy