Urząd Miejski w Orzyszu

"Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"

Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych".
I. Rodzaj zadania
"Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych".
II. Termin i warunki realizacji zadania:
1.Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej na podstawie Ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zm.),
2.Zadanie winno być wykonane w terminie 1 czerwiec- 30 listopad 2010r.
3.Beneficjenci zadania: dzieci, młodzież oraz dorośli z Gminy Orzysz.
III. Wysokość dotacji na realizację zadania:
1.W budżecie Gminy Orzysz na realizację zadania przeznacza się w 2010r. kwotę 2.000 zł.
2.W 2009r. nie udzielano dotacji na wskazane zadanie.
IV.Zasady przyznawania dotacji:
1.Szczegółowe zasady przyznawania dotacji celowej na realizację zadania i tryb płatności zostaną określone w umowie
zawartej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
(Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zm.),
2.Burmistrz Orzysza zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert
oraz zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego.
3.Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku podmiot składający ofertę może
negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
V.Termin składania ofert:
Oferty należy składać osobiście do dnia 12 maja 2010r. w kancelarii Urzędu Miejskiego w Orzyszu (pok. nr 21)
lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonej kopercie podpisanej „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
pn. "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych".
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert
1.Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego określone
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
(Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zm.).
2.Oferty realizacji zadania publicznego należy sporządzić według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej. Wzór oferty i sprawozdania jest dostępny na stronie www.bip.orzysz.pl, www.orzysz.pl.
lub można odebrać w Referacie Spraw Społecznych i Promocji (pok. nr 34).
3.Złożona oferta powinna być zgodna z:
- ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
(Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zm.),
-Uchwałą Nr XLIII/313/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 marca 2010r. w sprawie programu współpracy
na 2010 rok Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
4.Oferta powinna zawierać:
- szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji zawierający opis planowanego działania,
-informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,
-kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
-informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
-informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania ,
-informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania,
-deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania w/w zadania publicznego,
-aktualny statut podmiotu składającego ofertę,
-aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego podmiotu składającego
ofertę i prowadzonej przez niego działalności,
-sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za 2009 rok,
-zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że podmiot ubiegający się o dotację nie zalega
z opłacaniem podatków lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
( ważne 6 tygodni od daty uzyskania),
-zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że podmiot ubiegający się o dotację
nie zalega z płaceniem opłat oraz składek na ubezpieczenie lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie bądź rozłożenie
na raty zaległych płatności (ważne 6 tygodni od daty uzyskania).
W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest płatnikiem składek ZUS osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu danego podmiotu składają w tym zakresie stosowane pisemne oświadczenie,
- pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o nie ubieganiu się
o środki finansowe z innych źródeł gminnych na to samo zadanie,
4. Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
-celowość oferty oraz zgodność zakresu rzeczowego oferty z w/w zadaniem,
-posiadanie przez podmiot składający ofertę odpowiedniego potencjału kadrowego, ekonomicznego i rzeczowego,
-zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi podmiotu składającego ofertę,
-osiągnięcia i doświadczenie podmiotu składającego ofertę w realizacji proponowanego lub podobnego projektu,
-rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji, wkładu własnego,
środków pochodzących z innych źródeł,
-posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji, jeżeli są wymagane przepisami prawa lub innymi przepisami
i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania,
5.Oferty sporządzone wadliwie, niekompletne, złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.
6.Komisja konkursowa może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia przez podmiot, w określonym przez komisję terminie,
dodatkowych wyjaśnień informacji lub dokumentów dotyczących złożonej oferty.
7.Złożone oferty rozpatrzy komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Orzysza, w terminie do dnia 20 maja 2010r.
8.Konkurs rozstrzyga Burmistrz Orzysza , który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania.
Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.orzysz.pl,www.bip.orzysz.pl
oraz na tablicy ogłoszeń UM w Orzyszu.
9.Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do dnia 25 maja 2010r.
VII.Informacje dodatkowe
1.wyłoniony podmiot jest zobowiązany zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania
(plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), informacji o tym, ze zadanie jest dotowane
przez Burmistrza Orzysza.
2.Nie będą przyznawane dotacje na realizację bieżących zadań statutowych organizacji Pozarządowych i innych podmiotów
jak również na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją przedmiotowego zadania.
3.Konkurs podany do publicznej wiadomości:
- na stronie www.bip.orzysz.pl,
- na stronie www.orzysz.pl,
- wywieszony na tablicy ogłoszeń
4.Decyzja Burmistrza o odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dotacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5.Osoba uprawniona do kontaktów jest: Iwona Borzymowska tel.(0-87) 424 15 77, Referat Spraw Społecznych i Promocji
- Urząd Miejski w Orzyszu.

Orzysz, dnia 20.04.2010r.
Burmistrz Orzysza
Jan AleszczykPliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 20 kwi 2010 13:15
Data opublikowania: wtorek, 20 kwi 2010 13:52
Opublikował(a): Iwona Borzymowska
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 2049 razy