Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 63 ust. 1 oraz art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),
zawiadamia, że w dniu 19 marca 2010r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:
„BUDOWIE EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ WRAZ Z SYSTEMEM ODBIORU I SEGREGACJI ODPADÓW NA DZIAŁCE NR 53 OBREB MIKOSZE, GMINA ORZYSZ PRZY JEZIORZE TYRKŁO”
zlokalizowanego na działce nr 53 położonej w obrębie Mikosze, gmina Orzysz, oraz zapewnia o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadzona będzie ocena oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami dowodowymi w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, w pokoju nr 11, w godzinach urzędowania od 7.30 do 15. 30, w dniach od poniedziałku do piątku oraz o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art. 10 kpa, do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Burmistrz Orzysza
Jan Aleszczyk

Data powstania: wtorek, 23 mar 2010 08:05
Data opublikowania: wtorek, 23 mar 2010 08:08
Data przejścia do archiwum: środa, 31 mar 2010 08:35
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1168 razy