Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ORZYSZA
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Okartowo gmina Orzysz.
Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Orzyszu uchwały Nr XXXV/276/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Okartowo gmina Orzysz, uchwalonego przez Radę Miejska w Orzyszu uchwałą Nr XXXIV/551/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. Celem sporządzenia zmiany planu jest przekształcenie działek gruntów o numerach ewidencyjnych: 10/17, 10/25, 10/27, 10/28, 10/29, 10/30, 10/31 i 10/32 z przeznaczeniem pod budowę ośrodka sportów wodnych przy Mazurskiej Stacji Ratownictwa w Okartowie dla organizacji i prowadzenia wypoczynku dla młodzieży za szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych dla których stworzony zostanie obiekt rekreacyjno-rehabilitacyjny umożliwiający w bezpieczny sposób korzystanie z wszelkiego rodzaju sportów wodnych.
Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie 21 dni od daty ogłoszenia. Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Orzyszu lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz.
Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Burmistrz Orzysza
Jan Aleszczyk
Data powstania: środa, 10 mar 2010 11:36
Data opublikowania: środa, 10 mar 2010 11:42
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 kwi 2010 10:34
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1306 razy