Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Okartowo, gmina Orzysz
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237, Nr 220 poz. 1413) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Orzyszu Uchwały Nr XXXVII/288/09 z dnia 28 października 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Okartowo, gmina Orzysz obejmujących teren działki nr 9.
Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że przystępuje się do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu zmian planu na środowisko.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać wnioski do opracowywanych dokumentów.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu , ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz w terminie do dnia 30 marca 2010r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Burmistrz Orzysza
Jan Aleszczyk

Data powstania: poniedziałek, 8 mar 2010 07:23
Data opublikowania: poniedziałek, 8 mar 2010 07:25
Data przejścia do archiwum: środa, 31 mar 2010 08:35
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1286 razy