Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Orzysza, działając na podstawie art. 33 ust 1 pkt 2 w związku z art. 79 ust 1ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia, że w dniu 12 stycznia 2010r.,roku wpłynął wniosek Gminy Orzysz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
… „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ w Orzyszu”…
w rejonie ulic Ełckiej, Leśnej, 1 Maja. Przedsięwzięcie obejmuje:
• budowę sieci wodociągowej dla potrzeb bytowo-gospodarczych z włączeniem do sieci istniejącej sieci miejskiej
• budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla potrzeb bytowo-gospodarczych z włączeniem do istniejącej sieci miejskiej
na terenie działek nr: 129/8, 152/59, 152/54, 129/4, 154/4, 159, 163/16, 163/11, 165/10, 167/5, 167/11, 169, 163/1, 158,161, 152/51, 162/10, 162/14, 164, 163/15, 163/4, 163/5, 163/6, 163/14, 166, 167/7, 167/13, 165/8, 165/9, 173, 170/1, 174/1, 175, 167/1
Mając na uwadze poszczególne zadania inwestycji planowane przedsięwzięcie należy do § 3 ust. 2 pkt a przedsięwzięć określonych w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Orzysza, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będzie: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w Urzędzie Miejskim Orzyszu, pokój nr 29, w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez tut. organ przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Z uwagi, że w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, działając zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 Kpa zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie zamieszczone na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Burmistrz Orzysza
Data powstania: piątek, 15 sty 2010 12:08
Data opublikowania: piątek, 15 sty 2010 13:38
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 sty 2010 10:28
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1193 razy