Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Orzysza, działając na podstawie art. 33 ust 1 pkt 2 w związku z art. 79 ust 1ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia, że w dniu 10 listopada 2009r.,roku wpłynął wniosek Gminy Orzysz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
…”zagospodarowanie terenu przy kanale Orzyskim na cele aktywnej turystyki i
kultywowanie dziedzictwa kulturowego”.
na działce o nr ewidencyjnym 305/23 położonej w mieście Orzysz
Mając na uwadze poszczególne zadania inwestycji planowane przedsięwzięcie należy do § 3 ust. 2 pkt a przedsięwzięć określonych w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Orzysza, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będzie: Starostwo Powiatowe w Piszu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w Urzędzie Miejskim Orzyszu, pokój nr 29, w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez tut. organ przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z uwagi, że w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, działając zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 Kpa zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie zamieszczone na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

a/a. Burmistrz Orzysza


Data powstania: poniedziałek, 16 lis 2009 08:23
Data opublikowania: poniedziałek, 16 lis 2009 08:24
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 lis 2009 09:23
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1038 razy