Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie przetargu na ubezpieczenie majatku Gminy Orzysz

Burmistrz Orzysza adres Orzysz ul. Giżycka 15 tel.087 424 10 67 fax 087 424 10 50 Podaje informację o ogłoszeniu zamówienia: 1.Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Orzysz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, 2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1 zamieszczanie obowiązkowe
OGŁOSZENIE DOTYCZY zamówienia publicznego
I. NAZWA I ADRES zamawiajacego:
Gmina Orzysz
Adres pocztowy:
ul. Giżycka 15
Miejscowość: Orzysz
Kod pocztowy:12-250
Województwo:warmińsko - mazurskie
Tel.:
(087) 424 10 40 Faks:(087) 424 10 50
Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): www.bip.orzysz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:administracja samorządowa
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Orzysz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Irodzaj zamówienia - usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Część I:
Przedmiotem zamówienia w części I jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Orzysz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
2. Część II: Przedmiotem zamówienia w części II jest ubezpieczenie członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Orzysz w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Główny przedmiot:
66515400-7
Dodatkowe przedmioty:
66512100-3
66514110-0
66515000-3
66515100-4
66516000-0
66516100-1
66516400-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej - tak
liczba części: 2

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej - nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających - tak
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA -Okres w miesiącach: 36
data rozpoczęcia: 17/11/2009
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium :
Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium
WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1.O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
1.2.prowadzą działalność ubezpieczeniową zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku
o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.), działają w formie Spółki Akcyjnej albo Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i posiadają zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub - gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia..
2.Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia” wymagany warunek w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VI specyfikacji.
3.Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych o wykluczeniu wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ustawy, stosuje się odpowiednio.
4.Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4.1W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia każdy z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy oraz musi spełniać warunki udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy i pkt 1.2 niniejszego rozdziału, a także muszą spełniać łącznie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2-3 ustawy.
4.2Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):
1.W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w rozdziale V specyfikacji wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą nw. oświadczenie i dokumenty:
1.1.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4
1.2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.3.Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub - gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia.
2.W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia, każdy z tych wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymienione w pkt.1.1, 1.2, 1.3 niniejszego rozdziału.
3.Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
3.1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1.2. powyżej składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
3.2.Dokument, o którym mowa w punkcie 3.1. w podpunktach a) i b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3.3.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których punkcie 3.1., zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 3.2. stosuje się odpowiednio.
4.Wymagane dokumenty mogą mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę (na każdej stronie dokumentu kilkustronicowego). W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4.1. Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.
4.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

PROCEDURA
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
KRYTERIA OCENY OFERT
Najniższa cena część II
lub
Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie część I

Kryteria
1. CENA znaczenie 80% /100%
2. Cena oraz dodatkowe kryteria i 20%
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.bip.orzysz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, pok. Nr 26

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 29.10.2009r. Godzina: 1100
Miejsce: Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, pokój nr 10
Termin związania ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Załączcznik NR 1
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ nr I NAZWA: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Orzysz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA
Zakres zamówienia obejmuje:
-ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
-ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
- ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
-ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW, Assistance) -ubezpieczenie NNW (skazani, podopieczni świetlicy, członkowie drużyny piłkarskiej)

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Główny przedmiot
66515400-7
Dodatkowe przedmioty
66512100-3
66514110-0
66515000-3
66515100-4
66516000-0
66516100-1
66516400-4
3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA
Okres w miesiącach: 36
data rozpoczęcia: 17/11/2009
4) KRYTERIA OCENY OFERT -Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie
Kryteria
1. CENA 80%
2. WARUNKI PREFEROWANE według załącznika nr 3 do SIWZ
Znaczenie
80%
20%

ZAŁĄCZNIK NR 2
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ nr II NAZWA Ubezpieczenie NNW członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Orzysz.
1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA
.Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Główny przedmiot 66512100-3
Dodatkowe przedmioty
brak
3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA
Okres w miesiącach: 36
data rozpoczęcia: 17/11/2009 (
4) KRYTERIA OCENY OFERT
Najniższa cena
Kryteria
1. CENA - Znaczenie100%Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 15 paź 2009 13:06
Data opublikowania: piątek, 16 paź 2009 10:28
Data przejścia do archiwum: czwartek, 12 lis 2009 10:15
Opublikował(a): Sabina Brzozowska
Zaakceptował(a): Lucyna Gajdulewicz
Artykuł był czytany: 1648 razy