Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Orzysza, działając na podstawie art. 33 ust 1 pkt 2 w związku z art. 79 ust 1ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia, że w dniu 02 września 2009r.,roku wpłynął wniosek Gminy Orzysz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
… „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego przy ul. Wyzwolenia, w tym: place
zabaw, skate -park, boisko wielofunkcyjne, ścieżka zdrowia oraz elementy towarzyszące wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną”...
na działkach o nr ew. 259/1, 259/2, 261 i 262 zlokalizowanych w Orzyszu przy ul. Wyzwolenia,
Mając na uwadze poszczególne zadania inwestycji planowane przedsięwzięcie należy do § 5 ppkt 3c przedsięwzięć określonych w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Orzysza, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będzie: Starostwo Powiatowe w Piszu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w Urzędzie Miejskim Orzyszu, pokój nr 29, w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez tut. organ przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z uwagi, że w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, działając zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 Kpa zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie zamieszczone na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

a/a. Burmistrz Orzysza

Data powstania: środa, 2 wrz 2009 12:18
Data opublikowania: poniedziałek, 21 wrz 2009 12:20
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 wrz 2009 15:53
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1018 razy