Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze pracownika

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektora d.s. animacji sportu
Orzysz, 2009.07.9

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
12-250 Orzysz
Ul. Giżycka 4/2

Nasz znak I-1110- 3/09

OGŁOSZENIE O NABORZE


DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W ORZYSZU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:


1. Określenie stanowiska urzędniczego:
- Podinspektor d.s. animacji sportu

2. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:
1) jest obywatelem polskim,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) Wykształcenie oraz staż pracy
c. posiada wykształcenie wyższe I lub II stopnia umożliwiające wykonywanie zadań na określonych stanowiskach – zgodnie z opisem stanowiska (preferowany kierunek wychowanie fizyczne)
d. posiada wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku – zgodnie z opisem stanowiska oraz co najmniej dwuletni staż pracy,
6) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe:
7) posiada znajomość obsługi komputera oraz programów do edycji tekstów,
8) posiada znajomość przepisów prawnych regulujących pracę samorządu gminnego oraz MOSiR
3. Przewidywany zakres wykonywanych zadań (opis stanowiska):
Do zakresu obowiązków należeć będzie między innymi:
- zwiększenie aktywności i efektywności działań klubów: uczniowskich, szkolnych, międzyszkolnych, ludowych i innych stowarzyszeń kultury fizycznej z osobowością prawną, których zakres działania obejmuje rozwijanie sportu dzieci i młodzieży;
- przeciwdziałanie patologiom społecznym, pomoc środowiskom trudnym i zubożałym, szczególnie w regionach o najwyższym wskaźniku bezrobocia oraz w sołectwach najsłabiej usportowionych;
- wspomaganie działalności klubów - stowarzyszeń w zakresie rozwoju sportu dzieci i młodzieży na terenie gminy,
- organizacja imprez sportowych na terenie gminy.

4. Wymagane dokumenty:

4.1. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
1) Życiorys kandydata
CV powinien być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych z realizacją procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).”
2) wniosek – podanie o zatrudnienie na stanowisku Podinspektora w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Orzyszu, z podaniem motywacji ubiegania się o w/w stanowisko, ze szczegółowym opisem przebiegu praktyki zawodowej i opisem zakresu wykonywanych dotychczas obowiązków i posiadanych uprawnień. Wniosek powinien być napisany własnoręcznie (wyłącznie) i podpisany.
UWAGA: Wniosek napisany w inny sposób (np. na komputerze) nie będzie spełniał warunków podanych w ogłoszeniu o naborze i nie będzie dalej rozpatrywany;
3) dokument poświadczający wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (kserokopia dyplomu lub świadectwa ukończenia nauki –szkoły w kierunku zgodnym z zapotrzebowaniem wyszczególnionym w ustępie 1 i 2 ogłoszenia, kserokopie certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp. dokumentów, które zdaniem kandydata świadczą o jego umiejętnościach i mogą wpływać na decyzję o zatrudnieniu;
4) oświadczenie (oddzielny dokument) o nie karalności za przestępstwo umyślne, składane pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 k.k kodeksu karnego, opatrzone danymi kandydata oraz datą i czytelnym podpisem,
lub wypis z Krajowego Rejestru Karnego, wydanego nie później niż 6 miesięcy przed terminem ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze;
5) aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może być zatrudniony na stanowisku Podinspektora (pracownika umysłowego) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Uwaga: kandydat może przedłożyć inne dodatkowe dokumenty,

4.2. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą mieć tylko formę pisemną,

4.3. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

5. Określenie miejsca i terminu składania wymaganych dokumentów:

5.1. Wymagane dokumenty, o których mowa w ust. 4 należy składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Orzyszu przy ul. Giżyckiej 15 w dni robocze, w godzinach urzędowania, w terminie do 20 lipca 2009 roku (włącznie) z dopiskiem: „Dotyczy naboru – Podinspektor d.s. animacji sportu - MOSiR”.

5.2. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (będą odesłane bez rozpatrzenia).

6. Dalszy tok postępowania:
Do przeprowadzenia analizy dokumentów aplikacyjnych i wstępnej selekcji kandydatów zostanie powołana „Komisja Rekrutacyjna”, która po przeprowadzeniu wstępnej oceny przedłoży Dyrektorowi propozycję dotyczącą kandydatów spełniających wymogi formalne i na tej podstawie nastąpi:
a) ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymaga¬nia formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Lista będzie upowszechniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.orzysz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu.
b) selekcja końcowa kandydatów na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, w tym:
• zaprezentowanie siebie, swojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego,
• przekazanie wyobrażeń, co do pracy na przyszłym stanowisku,
• udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez członków zespołu oceniającego,
c) sporządzenie protokółu z przeprowadzonego naboru oraz wskazanie Dyrektorowi 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze
d) podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.

7. Wynik postępowania zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu.
Data powstania: czwartek, 9 lip 2009 09:41
Data opublikowania: czwartek, 9 lip 2009 09:44
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 lip 2009 11:23
Opublikował(a): Jarosław Marcinkiewicz
Zaakceptował(a): Jarosław Marcinkiewicz
Artykuł był czytany: 1601 razy