Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze pracownika

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora d.s. administracji
Orzysz, 2009.07.9
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
12-250 Orzysz
Ul Giżycka 4/2

Nasz znak I-1110-1/09

OGŁOSZENIE O NABORZE


DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W ORZYSZU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:


1. Określenie stanowiska urzędniczego:
- Podinspektor d.s. administracyjnych

2. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:
1) jest obywatelem polskim,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) Wykształcenie oraz staż pracy
a. posiada wykształcenie wyższe I lub II stopnia umożliwiające wykonywanie zadań na określonych stanowiskach – zgodnie z opisem stanowiska lub
b. posiada wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku – zgodnie z opisem stanowiska oraz co najmniej dwuletni staż pracy,
6) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe:
7) posiada znajomość obsługi komputera oraz programów do edycji tekstów
8) posiada znajomość przepisów prawnych regulujących pracę samorządu gminnego oraz MOSiR
3. Przewidywany zakres wykonywanych zadań (opis stanowiska):
Do zakresu obowiązków należeć będzie między innymi:
1. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Ośrodka, w tym w szczególności:
a. prowadzenie ewidencji czasu pracy,
b. prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,
2. prowadzenie całości spraw związanych z:
a. realizacją praktyk zawodowych w Ośrodku,
b. wykonywaniem pracy na zasadzie wolontariatu,
3. organizowanie szkoleń oraz przygotowywanie programów doskonalenia zawodowego pracowników Ośrodka i prowadzenie związanej z tym dokumentacji,
4. prowadzenie spraw związanych z obsługą kancelaryjną, w tym sekretariatu Ośrodka:
a. ewidencja poczty w trybie dziennikowym ( poczta nadawcza)
b. prowadzenie dziennik podawczego, poczty elektronicznej
c. wykonywanie prac administracyjno - biurowych,
d. przyjmowanie interesantów i załatwianie ich niektórych spraw,
e. prowadzenie korespondencji,
f. przyjmowanie, segregowanie i przekazywanie poszczególnym komórkom organizacyjnym korespondencji,
g. przyjmowanie i odbieranie rozmów telefonicznych, faksów,
h. monitorowanie terminów prowadzonych spraw,
i. prowadzenie i przechowywanie akt,
j. redagowanie pism,
k. uczestnictwo w planowaniu prac dyrektora,
l. przygotowanie i obsługa zebrań, spotkań
m. gospodarowanie materiałami biurowymi
5. organizowanie obiegu informacji wewnętrznej w Ośrodku,
6. prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania, zgodnie z obowiązującą w Ośrodku instrukcją.
7. Dekorowanie budynków, w których mieszczą się działy Ośrodka z okazji świąt państwowych i uroczystości lokalnych.
8. Organizowanie warunków do prowadzenia inwestycji, napraw lub remontów oraz dostaw materiałów, w tym usuwanie zgłaszanych usterek w zakresie komputerów, telefonów, napraw okien, drzwi i innych związanych z działalnością Ośrodka.
9. Utrzymywanie infrastruktury teleinformatycznej Ośrodka.
10. prowadzenie składnicy akt w Ośrodku, w tym bieżące aktualizowanie akt, segregowanie, selekcjonowanie i tzw. brakowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
11. pomoc w zakresie organizacji imprez sportowych
4. Wymagane dokumenty:

4.1. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
1) Życiorys kandydata
CV powinien być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych z realizacją procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).”
2) wniosek – podanie o zatrudnienie na stanowisku Podinspektora w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Orzyszu, z podaniem motywacji ubiegania się o w/w stanowisko, ze szczegółowym opisem przebiegu praktyki zawodowej i opisem zakresu wykonywanych dotychczas obowiązków i posiadanych uprawnień. Wniosek powinien być napisany własnoręcznie (wyłącznie) i podpisany.
UWAGA: Wniosek napisany w inny sposób (np. na komputerze) nie będzie spełniał warunków podanych w ogłoszeniu o naborze i nie będzie dalej rozpatrywany;
3) dokument poświadczający wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (kserokopia dyplomu lub świadectwa ukończenia nauki –szkoły w kierunku zgodnym z zapotrzebowaniem wyszczególnionym w ustępie 1 i 2 ogłoszenia, kserokopie certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp. dokumentów, które zdaniem kandydata świadczą o jego umiejętnościach i mogą wpływać na decyzję o zatrudnieniu;
4) oświadczenie (oddzielny dokument) o nie karalności za przestępstwo umyślne, składane pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 k.k kodeksu karnego, opatrzone danymi kandydata oraz datą i czytelnym podpisem,
lub wypis z Krajowego Rejestru Karnego, wydanego nie później niż 6 miesięcy przed terminem ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze;
5) aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może być zatrudniony na stanowisku Podinspektora (pracownika umysłowego) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Uwaga: kandydat może przedłożyć inne dodatkowe dokumenty,

4.2. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą mieć tylko formę pisemną,

4.3. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

5. Określenie miejsca i terminu składania wymaganych dokumentów:

5.1. Wymagane dokumenty, o których mowa w ust. 4 należy składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Orzyszu przy ul. Giżyckiej 15 w dni robocze, w godzinach urzędowania, w terminie do 20 lipca 2009 roku (włącznie) z dopiskiem: „Dotyczy naboru – Podinspektor d.s. administracyjnych - MOSiR”.

5.2. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (będą odesłane bez rozpatrzenia).

6. Dalszy tok postępowania:
Do przeprowadzenia analizy dokumentów aplikacyjnych i wstępnej selekcji kandydatów zostanie powołana „Komisja Rekrutacyjna”, która po przeprowadzeniu wstępnej oceny przedłoży Dyrektorowi propozycję dotyczącą kandydatów spełniających wymogi formalne i na tej podstawie nastąpi:
a) ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Lista będzie upowszechniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.orzysz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w budynku urzędu Miejskiego w Orzyszu.
b) selekcja końcowa kandydatów na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, w tym:
• zaprezentowanie siebie, swojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego,
• przekazanie wyobrażeń, co do pracy na przyszłym stanowisku,
• udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez członków zespołu oceniającego,
c) sporządzenie protokółu z przeprowadzonego naboru oraz wskazanie Dyrektorowi 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze
d) podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.

7. Wynik postępowania zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu.
Data powstania: czwartek, 9 lip 2009 09:35
Data opublikowania: czwartek, 9 lip 2009 09:38
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 lip 2009 07:53
Opublikował(a): Jarosław Marcinkiewicz
Zaakceptował(a): Jarosław Marcinkiewicz
Artykuł był czytany: 1791 razy