Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie naborze

Burmistrz Orzysza ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Orzysz, 2009.02.10

Urząd Miejski w Orzyszu
12-250 Orzysz
Ul Giżycka 15

Or.SO.III.1110/1/09

OGŁOSZENIE O NABORZE

BURMISTRZ ORZYSZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

1.Jednostka organizująca nabór:
Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15

2. Określenie stanowiska urzędniczego:
- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
1> Wymagania niezbędne:
1) jest obywatelem Unii Europejskiej lub obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego wymagane jest dodatkowo posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) posiada wykształcenie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym zgodne z opisem stanowiska i umożliwiające wykonywanie zadań (kierunki preferowane: prawne, administracyjne, ekonomiczne, pedagogiczne, sportowo-rekreacyjne, zarządzanie)
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią;
6) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 5 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
8) znajomości zagadnień związanych z prowadzeniem działalności o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki
2> Wymagania dodatkowe:
1) znajomość obsługi komputera (pakiet Word, Excel)
2) znajomość przepisów funkcjonowanie samorządu gminnego, finansów publicznych oraz ustaw związanych z kulturą fizyczną i sportem.
3) doświadczenie w zakresie kierowania zespołami ludzkimi.
4> Zakres wykonywanych zadań (opis stanowiska):
Do zakresu obowiązków należeć będzie między innymi:
1.zarządzanie MOSiR, zasobami ludzkimi i materialnymi.
2. realizacja polityki finansowej zgodnej z obowiązującymi przepisami,
3. administrowanie powierzonymi obiektami, urządzeniami i terenami rekreacyjno-sportowymi,
4. inicjowanie, organizowanie i upowszechnianie szeroko pojętej kultury fizycznej,
5. organizowanie zajęć, zawodów oraz imprez sportowo-rekreacyjnych,
6. kształtowanie wzorów i nawyków uczestnictwa w kulturze fizycznej, sporcie, turystyce i rekreacji,
7. tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo- rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym,
8. współpraca z placówkami oświatowymi, klubami sportowymi oraz organizacjami pożytku publicznego w zakresie szkolenia, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i turystyki,
9. sportowa promocja Gminy Orzysz,
10. prowadzenie działalności szkoleniowej z zakresu sportu, rekreacji i turystyki,
11. organizowanie międzyszkolnych zawodów sportowych,
12. w oparciu o zarządzane obiekty organizowanie zgrupowań, konferencji, kolonii i obozów sportowych,
13. prowadzenie działalności w zakresie udostępniania obiektów i urządzeń MOSiR na potrzeby placówek oświatowych, stowarzyszeń i klubów sportowych, zakładów pracy, zorganizowanym grupom i osobom fizycznym,
14. prowadzenie sekcji sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży,

5. Wymagane dokumenty:
5.1. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
1) wypełniony kwestionariusz osobowy. Druk kwestionariusza osobowego podany jest pod ogłoszeniem. Druk ten można również pobrać w pokoju Nr 14 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.
Kwestionariusz powinien być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych z realizacją procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).”
2) wniosek – podanie o zatrudnienie na stanowisku Dyrektora w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Orzyszu, z podaniem motywacji ubiegania się o w/w stanowisko, ze szczegółowym opisem przebiegu praktyki zawodowej i opisem zakresu wykonywanych dotychczas obowiązków i posiadanych uprawnień.
3) dokument poświadczający wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (kserokopia dyplomu lub świadectwa ukończenia nauki –szkoły w kierunku zgodnym z zapotrzebowaniem wyszczególnionym w ustępie 1 ogłoszenia, kserokopie certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp. dokumentów, które zdaniem kandydata świadczą o jego umiejętnościach i mogą wpływać na decyzję o zatrudnieniu;
4) oświadczenie (oddzielny dokument) o nie karalności za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, składane pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 kodeksu karnego, opatrzone danymi kandydata oraz datą i czytelnym podpisem,
lub wypis z Krajowego Rejestru Karnego, wydanego nie później niż 6 miesięcy przed dniem ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze;
5) aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może być zatrudniony na stanowisku Dyrektora MOSiR.
UWAGA! Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy wymagane będzie tylko od kandydata, z którym podpisywana będzie umowa o pracę. Zaświadczenie należy dostarczyć przed podpisaniem umowy o pracę).
Uwaga: kandydat może przedłożyć inne dodatkowe dokumenty,
5.2. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą mieć tylko formę pisemną,
5.3. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyj¬nych poza ogłoszeniem.

6. Określenie miejsca i terminu składania wymaganych dokumentów:

6.1. Wymagane dokumenty, o których mowa w pkt 5 należy składać oso¬biście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Orzyszu w dni robocze, w godzinach urzędowania, w terminie od 10 lutego 2009r. do 23 lutego 2009r. (włącznie) lub przesłać przesyłką listową poleconą najpóźniej do dnia 23 lutego 2009r. (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Orzyszu)., na adres: „Urząd Miejski w Orzyszu; 12-250 Orzysz ul. Giżycka 15”, z dopiskiem: „Dotyczy naboru - MOSiR”.
6.2. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (będą odesłane bez rozpatrzenia).

7. Wynik postępowania zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

8. Uwagi
8.1 osoba przewidziana do zatrudnienia zostanie zatrudniona na okres 3 letniej kadencji (umowa na czas określony)
8.2 W przypadku osób, co do których mają zastosowanie przepisy o służbie przygotowawczej umowa zostanie zawarta na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wypowiedzenia za 2 tygodniowym okresem. Po zakończeniu umowy i zdaniu egzaminu przewidzianego ustawą o pracownikach samorządowych, umowa zostanie zawarta do czasu zakończenia kadencji.
Pliki do pobrania: