Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Orzysza ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko D Y R E K T O R A: Szkoły Podstawowej w Orzyszu
1. Do konkursu może przystąpić:

a. Osoba będąca nauczycielem, która spełnia następujące warunki:

1. ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub placówce oraz posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
2. ukończyła studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
3. posiada co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
4. w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego,
5. posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
6. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz.1112 i nr 137, poz.1304) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
7. nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
8. nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art.147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15,poz.148 z późn. zm)

b. Osoba nie będąca nauczycielem, która spełnia następujące warunki:

1. ukończyła studia wyższe magisterskie;
2. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy;
3. posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole lub zakresowi zadań placówki;
4. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
5. posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
6. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz.1112 i nr 137, poz.1304) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
7. nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
8. nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art.147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15,poz.148 z późn. zm)

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,
2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,
3. dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, a w przypadku osoby będącej nauczycielem dodatkowo akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
4. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
5. w przypadku osób będących nauczycielami - ocenę pracy o której mowa w § 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek,
6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną o której mowa w art.76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118,poz.1112 i Nr 137poz.1304) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
8. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15,poz.148,Nr 45,poz.391, Nr 65,poz.594,Nr 96,poz.874 i Nr 166, poz.1611)
10) oświadczenie ,że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101,poz.926 i Nr 153,poz.1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs " z nazwą placówki której konkurs dotyczy w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Giżycka 15 w terminie do dnia 07 stycznia 2008r. do godz. 1200.

4.Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Orzysza.

5.O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 12 gru 2007 08:10
Data opublikowania: środa, 12 gru 2007 08:26
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 mar 2010 08:13
Opublikował(a): Beata Jażdżewska
Zaakceptował(a): Beata Jażdżewska
Artykuł był czytany: 2844 razy