Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIA O NABORZE

BURMISTRZ ORZYSZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W ORZYSZU:
Orzysz, 2007.08.31

OrSO.III.1110-2/07

OGŁOSZENIA O NABORZE


BURMISTRZ ORZYSZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W ORZYSZU:

1. Określenie kierowniczego stanowiska urzędniczego:
- Audytor wewnętrzny. (1/2 etatu)

2. Niezbędne wymagania dotyczące kandydatów:

1) Audytorem może być osoba, która zgodnie z art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych art.45 ust.2 o finansach publicznych: 1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że przepisy odrębne uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego, biegle włada językiem polskim,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
4) posiada wyższe wykształcenie,
5)posiada następujące kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
a) certyfikaty: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control SelfAssessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
b) ukończyła aplikację kontrolerską i złożyła egzamin kontrolerski z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, lub
c) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej, lub
d) uprawnienia biegłego rewidenta.
6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym w u rzędach gmin.
7) posiada łącznie co najmniej dwuletni staż pracy:
a) na stanowiskach urzędniczych w jednostkach, o których mowa w art. 1, lub
b) w służbie cywilnej, lub
c) w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub
d) w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
e) na kierowniczych stanowiskach państwowych.
8) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

3. Przewidywany zakres wykonywanych zadań:

Obowiązkiem audytora wewnętrznego jest rzetelne, obiektywne i niezależne:
1) ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania jednostki;
2) określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień;
3) przedstawienie zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień.

4. Wymagane dokumenty :

4.1. Na dokumenty aplikacyjne składają się:

1) wypełniony kwestionariusz osobowy. Druk kwestionariusza osobowego stanowi załącznik do ogłoszenia.

Druk ten można również pobrać w pokoju Nr 14 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.
Kwestionariusz powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych z realizacją procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 326 ze zm.) oraz ustawą z 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).”

2) wniosek – podanie o zatrudnienie na stanowisku audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, z podaniem motywacji ubiegania się o w/w stanowisko, ze szczegółowym opisem przebiegu praktyki zawodowej i opisem zakresu wykonywanych dotychczas obowiązków i posiadanych uprawnień. Wniosek powinien być napisany własnoręcznie (wyłącznie) i podpisany.
UWAGA: Wniosek napisany w inny sposób (np. na komputerze) nie będzie spełniał warunków podanych w ogłoszeniu o naborze i nie będzie dalej rozpatrywany;

3) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia dyplomu lub świadectwa ukończenia nauki –szkoły w kierunku zgodnym z zapotrzebowaniem wyszczególnionym w ustępie 1 ogłoszenia.

4) informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności kandydata za przestępstwa umyślne oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwa skarbowe, wydaną nie później niż 3 miesiące przed terminem ogłoszenia o naborze na stanowisko audytora wewnętrznego;

5) oświadczenie kandydata (oddzielny dokument), że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, opatrzone danymi kandydata oraz datą i czytelnym podpisem,

6) aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może być zatrudniony na stanowisku kierowniczym w urzędzie miejskim). Zaświadczenie lekarskie wymagane będzie tylko od kandydata, z którym podpisywana będzie umowa o pracę (może być dostarczona przed podpisaniem umowy o pracę).

Uwaga: kandydat może przedłożyć inne dodatkowe dokumenty, które jego zdaniem świadczą o jego umiejętnościach i mogą wpływać na decyzję o zatrudnieniu np. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.

4.2. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą mieć tylko formę pisemną,

4.3. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

5. Określenie miejsca i terminu składania wymaganych dokumentów:

5.1. Wymagane dokumenty, o których mowa w ust. 4 należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Orzyszu w dni robocze, w godzinach urzędowania, w terminie do 17 września 2007 r. lub przesłać przesyłką listową poleconą, nadaną w polskim urzędzie pocztowym najpóźniej w dniu 17 września 2007, na adres: „Urząd Miejski w Orzyszu; 12-250 Orzysz ul. Giżycka 15”, z dopiskiem: „Dotyczy naboru”.

5.2. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (będą odesłane bez rozpatrzenia).

5.3. Informacja o wyniku naboru, w tym lista kandydatów, będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.orzysz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

6. Dalszy tok postępowania:

Do przeprowadzenia analizy dokumentów aplikacyjnych i wstępnej selekcji kandydatów zostanie powołany „Zespół oceniający”, który po przeprowadzeniu wstępnej oceny przedłoży Burmistrzowi propozycję dotyczącą kandydatów spełniających wymogi formalne i na tej podstawie nastąpi:
a) ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne,
b) selekcja końcowa kandydatów na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, w tym:
• zaprezentowanie siebie, swojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego,
• przekazanie wyobrażeń, co do pracy na nowym stanowisku,
• udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez członków zespołu oceniającego,
c) sporządzenie protokółu z przeprowadzonego naboru oraz wskazanie Burmistrzowi najlepszego kandydata lub kandydatów na stanowisko, na które był przeprowadzony nabór,
d) podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.

7. Wynik postępowania zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 31 sie 2007 07:54
Data opublikowania: piątek, 31 sie 2007 07:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 mar 2010 08:15
Opublikował(a): Jarosław Marcinkiewicz
Zaakceptował(a): Jarosław Marcinkiewicz
Artykuł był czytany: 5763 razy