Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji ekologicznej-wspieranie edukacji przyrodniczej i promocja walorów ekologicznych
BURMISTRZ ORZYSZA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji ekologicznej-wspieranie edukacji przyrodniczej i promocji walorów ekologicznych.

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym Gminy Orzysz, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

1.Nazwa zadania:
Wspieranie edukacji przyrodniczej i promocji walorów ekologicznych gminy Orzysz.

2. Rodzaj zadania :
Dowolne formy edukacji przyrodniczej i promocji walorów ekologicznych gminy Orzysz.
Beneficjenci zadania : dzieci i młodzież szkolna gminy Orzysz.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
5.000 zł. ( słownie pięć tysięcy złotych).

4. Zasady przyznawania dotacji:
1) zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) i Uchwałą Nr V/34/07 Rady Miejskiej Orzyszu z dnia 28.02.2007 r. w sprawie programu współpracy na 2007 r. Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Uchwałą Nr XXX/515/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 03 marca 2005 r. w sprawie karty współpracy Gminy Orzysz wobec organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (Rozdział III-Regulamin przyznawania dotacji dla organizacji. Postanowienia ogólne),
2) dopuszcza się do realizacji zadania więcej niż jedną organizację.
5. Termin realizacji zadania : 1 październik – 15 grudzień 2007 r.

6. Termin składania ofert : do 20 września 2007 r.


7. Termin, tryb i kryteria ( inne niż opisane w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty :
Zarządzenie Nr 47/05 Burmistrza Orzysza z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów typowych formularzy stosowanych przez Zespół Konsultacyjno-Opiniujący oraz wymaganych załączników do składanych ofert przez organizacje pozarządowe.

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:
Nie realizowano.

W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) zwani dalej Podmiotami.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.bip.orzysz.pl
Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Joanna Koronkiewicz tel. (087)424-10-68 Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z :
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami),
2) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania w wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).
Data powstania: poniedziałek, 6 sie 2007 10:26
Data opublikowania: środa, 8 sie 2007 14:19
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 mar 2010 08:16
Opublikował(a): Joanna Koronkiewicz
Zaakceptował(a): Lucyna Gajdulewicz
Artykuł był czytany: 1771 razy