Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z zastosowaniem art. 37 ust. 2 pkt 3 w/w ustawy z przeznaczeniem na upowszechnianie żeglarstwa amatorskiego, sportów wodnych, wędkarstwa oraz innych form kultury fizycznej i sportu, wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego, prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej, tworzenie infrastruktury związanej z turystyką i żeglarstwem, działania na rzecz ochrony środowiska, podniesienie bezpieczeństwa żeglugi na akwenie wielkich jezior mazurskich, udział w akcjach ratowniczych związanych z ochroną życia ludzkiego oraz udział w akcjach ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i innych zdarzeń.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana oznaczona nr geod. 125/10 o pow. 0,3103 ha położona w obrębie geod. Nowe Guty, gmina Orzysz. 

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest we miejscowości Nowe Guty, w odległości około 90 m od jeziora Śniardwy.  
Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Teren działki wysoki, zróżnicowany, nierówny. W pobliżu działki znajdują się sieci: elektryczna, wodna i kanalizacyjna. 
Dojazd przez działkę oznaczoną nr geod. 125/5 poprzez ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki o nr geod. 125/10.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012827/4, która nie jest obciążona hipotecznie. Działka obciążona jest umową użyczenia obowiązującą do dnia 19.10.2023 r. 

Cena sprzedaży nieruchomości brutto wynosi 211 873,00 zł, w tym wartość ustanowienia służebności dojazdu przez działkę nr 125/5 w wysokości 1 024,00 zł. 

Nieruchomość oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowe Guty oznaczona jest symbolem „A52UI – teren projektowanej remizy strażackiej z funkcją szkoleniowo-kulturalną jako uzupełniającą”.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie, 
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 04.05.2021 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie bezprzetargowej w trybie art. 37 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na rzecz Stowarzyszenia Turystycznego „ŚNIARDWY – Nowe Guty” z przeznaczeniem na na upowszechnianie żeglarstwa amatorskiego, sportów wodnych, wędkarstwa oraz innych form kultury fizycznej i sportu, wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego, prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej, tworzenie infrastruktury związanej z turystyką i żeglarstwem, działania na rzecz ochrony środowiska, podniesienie bezpieczeństwa żeglugi na akwenie wielkich jezior mazurskich, udział w akcjach ratowniczych związanych z ochroną życia ludzkiego oraz udział w akcjach ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i innych zdarzeń.

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. 

Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z rokowań z nabywcą.

Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.     

Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210. 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 22.03.2021 r. do dnia 04.05.2021 r. 

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski  

Data powstania: środa, 24 mar 2021 08:34
Data opublikowania: środa, 24 mar 2021 08:36
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 168 razy