Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ ORZYSZA informuje
Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. -Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, póz. 1070) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gminy kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 50, pózn. 370 z 2006r.)

BURMISTRZ ORZYSZA informuje:

- w bieżącym roku upływa kadencja ławników w sądach powszechnych
- wyboru nowych ławników dokonają rady gmin najpóźniej do końca października

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa z dniem 30 czerwca 2007 r.

Wypełnione dokumenty zgłoszeniowe należy składać w Biurze Rady Miejskiej w Orzyszu (pokoi nr 3 w Urzędzie Miejskim w Orzysz).

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Uwaga! Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Zgłoszenia dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Wzór karty zgłoszenia jest dostępny za pośrednictwem Internetu — www.ms.gov.pl. lub w Biurze Rady Miejskiej (pokój nr 3 Urzędu Miejskiego w Orzyszu).

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:
1) 3 aktualne fotografie (jak do dowodu osobistego),
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego,
3) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
4) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji
ławnika,

Koszty opłaty za wydanie informacji z KRK oraz opłaty za badanie lekarskie ponosi kandydat na ławnika.
Do zgłoszenia złożonego przez obywateli (co najmniej 25) dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście.
BURMISTRZ ORZYSZA
(-) Jan Aleszczyk
Data powstania: czwartek, 14 cze 2007 14:02
Data opublikowania: czwartek, 14 cze 2007 14:06
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2007 12:51
Opublikował(a): Jarosław Marcinkiewicz
Zaakceptował(a): Jarosław Marcinkiewicz
Artykuł był czytany: 1430 razy