Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego - dz. 125/9, obręb Nowe Guty

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli sąsiednich działek.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 125/9 o powierzchni 0,0513 ha położona w obrębie Nowe Guty, gm. Orzysz. 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest na obszarze zabudowy wsi Nowe Guty, gmina Orzysz. Działka ma kształt nieregularny, teren działki nierówny, zakrzaczony. Działka posiada bezpośredni bardzo wąski dostęp do drogi publicznej powiatowej. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012874/4 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. 

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 35 028,00 zł brutto.   

Nieruchomość oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowe Guty oznaczona jest symbolami: „A47MNR – teren istniejącej zabudowy zagrodowej – adaptowany, z dopuszczeniem uzupełniającej funkcji agroturystycznej oraz budowy parterowych „bungalonów” w ilości nie większej jak trzy jako uzupełniającej funkcji mieszkaniowej, związanej ściśle z funkcją agroturystyczną” oraz „A52UI – teren projektowanej remizy strażackiej z funkcją szkoleniowo-kulturalną jako uzupełniającą”.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 29.04.2020 r.

Jeśli w/w nieruchomości nie zostaną sprzedane na wyżej określonych zasadach zostaną zbyte w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli sąsiednich działek oznaczonych nr geod. 125/1 i 125/7. .

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 

Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.       

Szczegółowe informację o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 17.03.2021 r. do dnia 29.04.2021 r. 

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 17 mar 2021 14:19
Data opublikowania: środa, 17 mar 2021 14:21
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 196 razy