Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 291/6, m. Orzysz

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym o powierzchni zabudowy 104,00 m2 oznaczona numerem geod. 291/16 o pow. 343,00 m2 położona w obrębie geod. miasta Orzysz, przy ul. Giżyckiej. 

Opis nieruchomości: 
Nieruchomość położona jest w strefie śródmiejskiej miasta Orzysz przy ulicy Giżyckiej w podwórzu, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej i stacji pali. 
Budynek garażowy wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, murowany z cegły, dach jednospadowy pokryty blachą. Budynek do remontu. Przez działkę przebiegają sieci: wodna, kanalizacyjna, elektryczna i telekomunikacyjna. 

Dojazd do nieruchomości przez działkę o nr geod. 291/17 poprzez ustanowienie służebności przejazdu i przechodu ustanowionej na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości o nr geod. 291/16. 

Wartość nieruchomości wynosi 80 000,00 zł, w tym wartość ustanowienia służebności dojazdu przez działkę 291/17 wynosi 262,00 zł brutto. 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego 
w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 27.04.2021 r.

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 

Podstawą zawarcia aktu notarialnego jest protokół z rokowań z najemcą.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 15.03.2021 r. do dnia 27.04.2021 r. 

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 15 mar 2021 13:30
Data opublikowania: poniedziałek, 15 mar 2021 13:32
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 266 razy