Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z zastosowaniem art. 37 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy na polepszenie warunków nieruchomości przyległej oznaczonej.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 511/10 o pow. 0,0132 ha w obrębie geod. Nowe Guty, gm. Orzysz.   

Opis nieruchomości:
Działka położona na skraju zabudowy wsi w odległości około 100 m od Jeziora Śniardwy. Działka na kształt regularny, prostokątny. Teren działki płaski. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012827/4 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. 

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 13 942,00 zł brutto. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowe Guty, gmina Orzysz działka oznaczona jest symbolem: B4MNL – teren istniejącej zabudowy rekreacji indywidualnej – adaptowany. Ustanawia się zakaz dalszej rozbudowy. Dopuszcza się powiększenie działek o teren przyległy od strony drogi 3KD – D14.  

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie, 

Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 26.04.2021 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie bezprzetargowej w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na polepszenie warunków nieruchomości przyległej oznaczonej nr geod. 271/2.   

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.

Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z rokowań z nabywcą.       

Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 12.03.2021 r. do dnia 26.04.2021 r. 

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski    

Data powstania: piątek, 12 mar 2021 14:20
Data opublikowania: poniedziałek, 15 mar 2021 07:45
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 146 razy