Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z zastosowaniem art. 37 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy na polepszenie warunków nieruchomości przyległej oznaczonej nr geod. 366.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 365/2 o pow. 0,0535 ha w obrębie geod. miasta Orzysz, przy ul. Mazurskiej.   

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej, w części zachodniej miasta Orzysz, przy ul. Mazurskiej. W sąsiedztwie znajdują się tereny mieszkaniowe oraz kolejowe.
Kształt działki regularny. Teren działki lekko opadający w kierunku wschodnim. Dojazd drogą gminną nieutwardzoną. Działka przeznaczona na uzupełnienie działki sąsiedniej. Przy działce dostępna jest sieć uzbrojenia energetyczna, wodna. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012884/1 i nie jest obciążona hipotecznie. 

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 14 841,00 zł. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolem „MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”. 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie, 
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 01.04.2021 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie bezprzetargowej w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na polepszenie warunków nieruchomości przyległej oznaczonej nr geod. 366.

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 

Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z rokowań z nabywcą.       

Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 17.02.2021 r. do dnia 01.04.2021 r.   

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 17 lut 2021 13:21
Data opublikowania: środa, 17 lut 2021 13:23
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 kwi 2021 11:33
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 176 razy