Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - działka 587/3, m. Orzysz

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w obrębie miasta Orzysz.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona nr geod. 587/3 o pow. 0,4525 ha w obrębie geod. miasta Orzysz. 
2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolem „c-10MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.”.
3. Nieruchomość została ujęta w wykazie nr GKR.6840.43.2020.KOW z dnia 31.12.2020 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 31.12.2020 r.
4. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012885/8 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. 
5. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w strefie śródmiejskiej miasta Orzysz (200 m od centrum), w okolicy ulicy Wojska Polskiego, w drugiej linii zabudowy, blisko rzeki Orzyszy.
W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, szkoła. Kształt działki nieregularny. Warunki geotechniczne średnie, działka zakrzaczona, częściowo użytkowana jako ogródki działkowe.
Dojazd publiczną drogą nieutwardzoną. Na dzień wyceny w bezpośrednim sąsiedztwie przy działce była dostępna sieć uzbrojenia energetyczna, wodna i kanalizacyjna.
Nieruchomość przeznaczona pod budynek wielorodzinny. 
6. Cena wywoławcza nieruchomości: 542 683,00 zł brutto. 
7. Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2021 roku, godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 113 (sala posiedzeń). 
8. Wadium: 55 000,00 zł. 
9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007. Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 16 kwietnia 2021 roku. Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium. 
10. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 5 500,00 zł. 
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 5 500,00 zł. 
11. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
12. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. 
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
13. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
14. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
15. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
18. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
19. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pod nr tel. 600 902 890.   

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 15.02.2021 r. 

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 15 lut 2021 07:56
Data opublikowania: poniedziałek, 15 lut 2021 08:03
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 339 razy