Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa

Burmistrz Orzysza na podstawie art. 33 ust 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm. dalej OOŚ);

zawiadamia,

o przedłużeniu terminu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 1,5 MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/04,kV realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 115 – obręb 0007 – Dziubiele w miejscowości Dziubiele, gmina Orzysz” z uwagi na trwającą analizę dokumentacji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Termin przedłużenia konsultacji wyznacza się do 04.03.2021 r.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Orzysza, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu a do dokonania uzgodnienia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy OOŚ, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy m.in. wnioskiem, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (na adres um@orzysz.pl) w terminie do 04.03.2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz, w godzinach pracy Urzędu. Na podstawie art. 35 ww. ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Jednocześnie informuję, iż w dniu 11.01.2021 r. wpłynęła do tut. Organu pozytywna opinia sanitarna  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, a także w dniu 14.01.2021 r. wpłynęło pismo od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku, iż z uwagi na fakt, że organ ten wcześniej wyraził opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko to brak jest podstaw prawnych do uzgodnienia przez ten organ warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (tel. 873070160, w godzinach 7.30-15.30) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: um@orzysz.pl celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Orzysza przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz w miejscu planowanej inwestycji na Tablicy Ogłoszeń miejscowości Dziubiele.

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 2 lut 2021 14:56
Data opublikowania: wtorek, 2 lut 2021 15:01
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 45 razy