Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)  z w o ł u j ę  XXXI  sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 27 stycznia 2021 r. (środa) o godz. 1300

Posiedzenie będzie odbywało się w trybie zdalnym

Porządek dzienny:
          Wstępne czynności organizacyjne:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji.
 3. Wybór Sekretarza obrad XXXI sesji.
 4. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XXXI sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wystąpienia różne.
  Część sprawozdawcza:
 7. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącej Rady o pracach Rady między sesjami.
 9. Informacja Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o pracach między sesjami.
  Zasadnicza część obrad:
 10. Informacja o inwestycjach przeprowadzonych w 2020 roku i realizowanych w 2021.
  Część uchwałodawcza:
 11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2021 rok;
  b) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Orzysz na lata 2021-2028;
  c) przejęcia od Powiatu Piskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej;
  d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2021-2031;
  e) zmiany budżetu Gminy Orzysz na rok 2021;
  f) rozpatrzenia petycji dotyczącej masowych szczepień przeciwko COVID-19.
  Statutowe elementy obrad:
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 14. Zamknięcie obrad XXXI sesji.
  Przewodnicząca Rady
  (-) Anna Pilarczyk

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 21 sty 2021 10:41
Data opublikowania: czwartek, 21 sty 2021 10:50
Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 lut 2021 11:44
Opublikował(a): Monika Steć
Zaakceptował(a): Monika Steć
Artykuł był czytany: 45 razy