Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 336/3, m. Orzysz

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r., poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 336/3 o pow. 0,0881 ha położona w obrębie geod. miasta Orzysz, przy ul. St. Moniuszki.  

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: IVb – grunty orne. 
Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej w części południowej miasta Orzysz. 
Działka ma kształt nieregularny. 
Dojazd do nieruchomości drogą powiatową, asfaltową. 
W pobliżu działki przebiega sieć energetyczna, wodna i kanalizacyjna. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012884/1 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. 

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 37 804,00 zł.     

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolem „MNU – tereny zabudowy jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, KL – tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej”.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie, 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 02.02.2021 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego nieograniczonego 

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.
Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 46.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 21.12.2020 r. do dnia 02.02.2020 r.  

(-) Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 22 gru 2020 10:29
Data opublikowania: wtorek, 22 gru 2020 12:48
Data edycji: piątek, 8 sty 2021 12:21
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 153 razy
Ilość edycji: 1