Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 146/15, miasto Orzysz

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 146/15 o powierzchni 0,1000 ha położona w obrębie miasta Orzysz. 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest na obszarze miasta Orzysz, w strefie peryferyjnej miasta, w części północno – wschodniej. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna. 
Działka ma kształt regularny. Przez działkę przebiegają dwie linie energetyczne napowietrzne, sieć energetyczna podziemna i sieć kanalizacyjna, które mogą utrudniać zabudowę. 
Teren działki był nieogrodzony, niezagospodarowany.
Dojazd bezpośredni drogą asfaltową (ul. Polna – droga powiatowa i drogą wewnętrzną gminną).
W sąsiedztwie działki przebiega sieć wodna. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00013623/1/0 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. 

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 35 310,00 zł brutto.   

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolami: b-10MNUw – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej wolnostojącej. 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 05.01.2021 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.       
Szczegółowe informację o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 23.11.2020 r. do dnia 05.01.2021 r.

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski    

Data powstania: poniedziałek, 23 lis 2020 12:01
Data opublikowania: wtorek, 24 lis 2020 12:08
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 sty 2021 08:37
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 262 razy