Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dz. 581/3, m. Orzysz

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażowym przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użytkowym - usługowym przez obecnego dzierżawcę, oznaczona numerem geodezyjnym 581/3 o powierzchni 0,0227 ha położona w obrębie miasta Orzysz. 

Opis nieruchomości:
Działka nr 581/3 jest zabudowana budynkiem użytkowym - usługowym przez dzierżawcę nieruchomości, na którego rzecz nieruchomość zostanie zbyta. 
Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta Orzysz, przy ul. Os. Robotnicze. 
W sąsiedztwie znajdują się nieruchomości mieszkalne wielorodzinne i ciąg handlowy. Dojazd do działki stanowi droga powiatowa. 
Powierzchnia zabudowy budynku na podstawie rejestru budynków: 75,00 m2. Powierzchnia użytkowa: 67,00 m2. Budynek parterowy, niepodpiwniczony.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012655/7 i nie jest obciążona hipotecznie. Działka obciążona jest umową dzierżawy na czas nieokreślony. 

Wartość nieruchomości zabudowanej o nr geod. 581/3 o pow. 0,0227 ha – 162 743,00 zł, w tym: 
- wartość gruntu – 60 988,00 zł,
- wartość nakładów poniesionych przez nabywców – 101 755,00 zł. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolem: c-03MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.  

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 05.01.2021 r.

Jeśli w/w nieruchomości nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie bezprzetargowej na rzecz obecnego dzierżawcy.  

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.       
Szczegółowe informację o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 23.11.2020 r. do dnia 05.01.2021 r.

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski    

Data powstania: poniedziałek, 23 lis 2020 11:55
Data opublikowania: wtorek, 24 lis 2020 11:57
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 sty 2021 08:37
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 152 razy