Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dz. 498/2, m. Orzysz

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z zastosowaniem art. 37 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy na polepszenie warunków nieruchomości przyległej.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 498/2 o pow. 0,0194 ha w obrębie geod. miasta Orzysz.   

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta Orzysz przy ulicy Zielonej. W sąsiedztwie znajdują się nieruchomości mieszkalne jednorodzinne.
Kształt działki nieregularny, zbliżony do trapezu. teren działki płaski. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012655/7 i nie jest obciążona hipotecznie. Działka obciążona jest umową dzierżawy do dnia 17.08.2021 r. 

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 9 060,00 zł brutto. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Ublik, gmina Orzysz działka oznaczona jest symbolem: b-04MNU – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej.  

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie, 
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 05.01.2021 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie bezprzetargowej w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na polepszenie warunków nieruchomości przyległej oznaczonej nr geod. 508/1.   

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z rokowań z nabywcą.       

Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 23.11.2020 r. do dnia 05.01.2021 r.

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski    

Data powstania: poniedziałek, 23 lis 2020 11:49
Data opublikowania: wtorek, 24 lis 2020 11:51
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 sty 2021 08:37
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 111 razy