Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) z w o ł u j ę XXIX sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 25 listopada 2020 r. (środa) o godz. 13:00. Obrady będą miały charakter zdalny.

Planowany porządek dzienny:
A. Wstępne czynności organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad XXIX sesji.
4. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XXIX sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienia różne.

B. Część sprawozdawcza:
7. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącej Rady o pracach Rady między sesjami.

C. Zasadnicza część obrad:
9.  Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
10.  Podatki i opłaty lokalne na 2021 rok. Projekty uchwał w sprawie:
a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
b) obniżenia ceny skupu żyta – przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Orzysz

D. Część uchwałodawcza:
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) współdziałania Gminy Orzysz z innymi gminami w ramach Rady Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich;
b) uchwalenia rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok;
c) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury – POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Orzyszu;
d) uchylenia Uchwały Nr XXVIII/212/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Pianki, Grądy, Aleksandrowo, gm. Orzysz;
e) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Pianki, Grądy, Aleksandrowo, gm. Orzysz;
f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2020-2026;
g) zmiany budżetu Gminy Orzysz na rok 2020.

E. Statutowe elementy obrad:
12. Odpowiedzi na interpelacje.
13. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
14. Zamknięcie obrad XXIX sesji.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 20 lis 2020 13:16
Data opublikowania: piątek, 20 lis 2020 14:09
Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 lut 2021 11:43
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 88 razy