Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji

odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 23 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz.13:00 .

Planowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego wspólnego posiedzenia Stałych  Komisji Rady Miejskiej.
4. Funkcjonowanie oświaty w Gminie Orzysz.
5. Podatki i opłaty lokalne na 2021 rok - projekty uchwał w sprawie:
a) obniżenia ceny skupu żyta – przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Orzysz;
b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
6. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2021 rok. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2021- 2031;
b) uchwalenia budżetu gminy Orzysz na rok 2021.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie:
a) współdziałania Gminy Orzysz z innymi gminami w ramach Rady Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich;
b) uchwalenia rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok;
c) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury – POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Orzyszu;
d) uchylenia Uchwały Nr XXVIII/212/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Pianki, Grądy, Aleksandrowo, gm. Orzysz;
e) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Pianki, Grądy, Aleksandrowo, gm. Orzysz;
f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2020-2026;
g) zmiany budżetu Gminy Orzysz na rok 2020.
8. Wnioski, zapytania, informacje.

Data powstania: środa, 18 lis 2020 15:14
Data opublikowania: środa, 18 lis 2020 15:30
Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 lut 2021 11:44
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 77 razy