Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego - dz. 205/6, miasto Orzysz

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli sąsiednich działek.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 205/6 o powierzchni 0,0162 ha położona w obrębie miasta Orzysz. 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest na obszarze miasta Orzysz. Działka znajduje się na osiedlu mieszkaniowym jednorodzinnym przy rzece Orzyszy. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012621/0 i nie jest obciążona hipotecznie. Działka obciążona jest umową dzierżawy, która kończy się w dniu 15.11.2020 r. 

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 7 130,00 zł brutto.   

Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz oznaczona jest symbolem: a-02MNU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych. 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 12.11.2020 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli sąsiednich działek oznaczonych nr geod. 208 i 205/7. 

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.       
Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
Szczegółowe informację o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 29.09.2020 r. do dnia 12.11.2020 r.    

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 30 wrz 2020 09:33
Data opublikowania: środa, 30 wrz 2020 09:36
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 171 razy